Patvirtintos Standartinės sutarčių sąlygos įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, patvirtino Standartines sutarčių sąlygas, kuriomis galės naudotis organizacijos, sudarydamos asmens duomenų tvarkymo sutartis. Tai padės organizacijoms užtikrinti geresnę asmens duomenų apsaugą.

VDAI  patvirtintos Standartinės sutarčių sąlygos asmens duomenų tvarkymo sutartyse parengtos įgyvendinant BDAR 28 straipsnio 8 dalies, 57 straipsnio 1 dalies j punkto ir 58 straipsnio 3 dalies g punkto reikalavimus. Šiomis sąlygomis siekiama padėti organizacijoms, t. y. duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, įvertinti, kokie reikalavimai taikomi asmens duomenų tvarkymo susitarimams, kurie sudaromi tarp jų pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį, pabrėžiant duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų apsaugos rizikų mažinimo, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykių bei atitinkamų teisių ir pareigų aiškumo svarbą.

Standartinių sutarčių sąlygų projektas buvo pateiktas viešosioms konsultacijoms. Šių konsultacijų metu gautos kelių viešojo ir privataus sektorių atstovų pastabos ir pasiūlymai, kuriuos įvertinus, Standartinių sutarčių sąlygų projektas buvo atnaujintas ir, laikantis BDAR įtvirtinto nuoseklumo mechanizmo, pateiktas derinti Europos duomenų apsaugos valdybai.

Standartinės sutarčių sąlygos gali būti naudojamos pildant VDAI nustatytą formą arba Standartinių sutarčių sąlygas įtraukiant į platesnės apimties susitarimus, pavyzdžiui, paslaugų teikimo sutartis, užtikrinant, kad kitos šių susitarimų nuostatos neprieštarautų patvirtintoms Standartinėms sutarčių sąlygoms ir (ar) BDAR. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad naudojant Standartines sutarčių sąlygas, jų turinys negali būti keičiamas, tačiau duomenų valdytojai gali nustatyti papildomas apsaugos priemones ir kitas nuostatas, reikšmingas asmens duomenų tvarkymo operacijos, kurią atliks duomenų tvarkytojas, kontekste.

Pranešimą paskelbė: Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija